Prúdové a napäťové snímače fy LEM

okt - 11
2019

Prúdové a napäťové snímače fy LEM

Hallova sonda

Využívá se dvou zapojení tzv. open loop (otevřená smyčka) a closed loop (uzavřená smyčka). Pomocí obou zapojení lze měřit stejnosměrný i střídavý proud ve frekvenčním rozsahu do několika desítek kHz. Princip měření využívá Biot-Savartova zákona. Tyto snímače vykazují prakticky nulové ztráty v měřeném obvodu.

Snímače proudu s otevřenou smyčkou (O/L)

Technologie s využitím Hallovy sondy v otevřené smyčce je využita především u snímačů s menšími požadavky na přesnost a dynamiku měření. Magnetický tok vytvářený primárním proudem IP je koncentrován v magnetickém obvodu snímače. Jeho velikost je měřena ve vzduchové mezeře magnetického obvodu s využitím Hallovy sondy. Signál z Hallovy sondy je zesílen tak, aby bylo dosaženo úměry mezi primárním proudem a napětím na výstupu snímače. Časový průběh výstupního napětí tak kopíruje časový průběh primárního proudu.

Vlastnosti:

 • malá konstrukční velikost
 • velký měřicí rozsah
 • minimální hmotnost
 • nízká spotřeba
 • měření bez přídavných ztrát

Snímače proudu s uzavřenou smyčkou (C/L)

U snímačů s uzavřenou smyčkou je jádro snímače doplněno o kompenzační vinutí, které svou polaritou potlačuje magnetický tok vytvářený primárním vodičem. Hallova sonda v tomto případě slouží měření výsledného pole tvořeného rozdílem pole primárního vodiče a pole kompenzačního vinutí. Při vyrovnání těchto magnetických polí v jádře tak prochází kompenzačním vinutím proud vázaný na primární proud počtem závitů kompenzační cívky. Tento proud na výstupu snímače reprezentuje průběh a velikost primárního proudu, takže snímač se chová jako transformátor proudu již od stejnosměrných hodnot proudu.

Vlastnosti:

 • široké frekvenční rozsah
 • velmi dobrá celková přesnost
 • krátká doba odezvy
 • nízký teplotní drift
 • výborná linearita
 • nevnáší do měřeného obvodu přídavné ztráty

  Snímače napětí s uzavřenou smyčkou (C/L)

Princip snímače napětí s Hallovou sondou vychází z principu snímače proudu s uzavřenou smyčkou. V tomto případě je vstupní měřené napětí převedeno prostřednictvím primárního odporu R1 na primární proud, který napájí primární cívku snímače. Magnetické pole primární a kompenzační cívky působí proti sobě a jejich rozdíl je opět detekován Hallovou sondou. Výstupem snímače je opět proud kompenzační cívky. Jeho velikost je určena poměrem závitů obou cívek a velikostí primárního odporu R1.

Vlastnosti:

 • měření velkých napětí
 • bezpečná izolace
 • dobrá celková přesnost
 • nízký teplotní drift
 • výborná linearita

https://www.lem.com/en

Zdroj:http://www.peed.cz/clanky/hallova-sonda